เงื่อนไขและข้อตกลง

ฉลาดโอน เป็นหนึ่งในโครงการ “พัฒนาระบบต้นแบบเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ที่ไม่ระบุตัวตน” ซึ่งดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจนครบาล 8 ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ฉลาดโอน” คือ เว็บไซต์ที่ประชาชนสามารถมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อก่อนการทำธุรกรรม รวมทั้งแจ้งรายชื่อคนโกง เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์

“ผู้แจ้ง” คือ บุคคลที่แจ้งเบาะแส ร้องเรียน มาที่ ฉลาดโอน ผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นที่จัดให้มีขึ้นในอนาคต

“ผู้ถูกร้องเรียน” คือ บุคคลที่ผู้แจ้งกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แจ้ง หรือกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์

ฉลาดโอน ให้บริการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขาย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน รวมทั้งแจ้งรายชื่อคนโกง โดยครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การซื้อขายทางออนไลน์
  • ภัยคุกคามทางไซเบอร์
  • เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ร้องเรียนสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ ฉลาดโอน จัดเตรียมไว้ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่น

  • ให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
  • แจ้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น วัตถุประสงค์ในการร้องเรียน เรื่องที่ต้องการร้องเรียน เว็บไซต์หรือชื่อสกุลผู้ที่ต้องการร้องเรียน และความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นต้น
  • เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลแสดงการโอนเงิน ข้อมูลหรือรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ฉลาดโอน อาจจำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน เพื่อให้สามารถประสานงานหรือดำเนินการต่อไปได้

ข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนนี้ เป็นไปตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฉลาดโอน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ในการใช้บริการเว็บไซต์ฉลาดโอนดอทคอมอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัตินี้ขึ้น และแนะนำให้ผู้ใช้บริการรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายของเรา ดังนี้

ในการใช้งานเว็บไซต์ฉลาดโอนดอทคอม อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัตินี้ขึ้น และแนะนำให้ผู้ใช้บริการรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายของเรา ดังนี้

ฉลาดโอน จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของ ฉลาดโอน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและการดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ฉลาดโอน

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บไซต์ เช่น เลขไอพี (IP address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (browser type) โดเมนเนม (domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access times) หรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (referring website address) เป็นต้น
  • ข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อดำเนินการตามภารกิจ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงท่าน

ฉลาดโอน ไม่มีนโยบายในการเปิดเผย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย

ฉลาดโอน ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามโดยชอบด้วยกฎหมาย ฉลาดโอนอาจนำมาจัดเก็บหรือรวบรวมไว้กับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูล คุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลของท่านได้ตามวิธีการที่ ฉลาดโอน กำหนด หรือติดต่อมายัง ฉลาดโอนเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ ฉลาดโอน มีความจำเป็นต้องบันทึกรายการร้องขอ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย อย่างไรก็ตาม ฉลาดโอน อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

ฉลาดโอน อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการเว็บไซต์ของ ฉลาดโอน

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะกระทำภายใต้ความยินยอมของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่ ฉลาดโอน จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือผู้ใช้บริการให้ความยินยอมในการดำเนินการอื่นใดซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้